Tháng Sáu 30, 2021
https://storytelling.vn/wp-content/uploads/2021/06/shutterstock_1101774455-1-1280x640.jpg

_TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm_ Việc làm khách hàng hài lòng là mục tiêu của marketing và các doanh nghiệp. Sự hài lòng khách hàng sẽ dẫn đến doanh số bán hàng tăng, sự trung thành khách hàng và xây dựng được mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít...

Tháng Sáu 30, 2021
https://storytelling.vn/wp-content/uploads/2021/06/shutterstock_399555277-2-1280x640.jpg

_TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm_ Môi trường khoa học công nghệ là một trong những môi trường marketing vĩ mô có ảnh hưởng quan trọng đến chiến lược kinh doanh nói và chiến lược marketing nói riêng của doanh nghiệp. Ví dụ sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp,...